Privacy Policy

Privacy

Cookies & 3rd Party Advertisements

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

We allow third-party companies to serve ads and/or collect certain anonymous information when you visit our web site. These companies may use non-personally identifiable information (e.g., click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over) during your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of greater interest to you. These companies typically use a cookie or third party web beacon to collect this information. To learn more about this behavioral advertising practice or to opt-out of this type of advertising, you can visit http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Përdoruesit duhet të lexojnë me kujdes informacionin që bëhet i ditur në këtë pjesë përpara se të japim çdo lloj informacioni personal, ose të bëhen pjesë e moduleve elektronikë të pranishëm në këtë sajt.

TIPOLOGJIA E TË DHËNAVE

ShkodraNews mund të mbledhë disa të dhëna të përdoruesve, përshembull emër (nickname) dhe adresë e-mail, të dhëna të tjera të ofruara vullnetarisht nga përdoruesi gjatë fazës së komentimit/regjistrimit ose në rastet e sondazheve, anketave, apo konkurseve të ofruara nga sajti, ose për rastet e informacioneve që sajti i dërgon përdoruesve përmes e-mail.

Faqja është e aksesueshme pa qenë nevoja e konfirmimit të të dhënave personale të përdoruesve. Ndërkohë që pjesë të caktuara të faqes (psh, blogu, apo forumet) janë të aksesueshme vetëm për përdoruesit që janë të regjistruar.

TË DHËNAT E NAVIGIMIT

Sistemi informatik dhe procedurat software bazë të funksionimit të këtij sajti, gjatë punës normale veprojnë përmes protokolleve të komunikimit në internet.

Bëjnë pjesë në këtë kategori të dhëna të tipit; adresa IP, emër dhe domejni i kompjuterit të përdorur nga vizitorët që lidhen në këtë faqe, URI (Uniform Resource Identifier) të burimeve të nevojshme, zona e koha e kërkesës në server, metoda e përdorur për të paraqitur kërkesën në server, madhësinë e file të marra në përgjigje, kodin numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ dhe mjedisit kompjuterik të “përdoruesit”.

Bëhet fjalë për informacione që nuk mblidhen e nuk kanë lidhje me identifikimin e vizitorit në faqe nga ana e Editorit, por për të mundësuar dhe kontrolluar nga ana teknike funksionimin korrekt të faqes.

Të dhënat mund të përdoren, në ndonjë rast, edhe për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike në dëm të Faqes.

COOKIE

“Cookies” janë skedarë që sajti dërgon në browserin e kompjuterit të përdoruesit të faqes. Shfletuesi (browseri) ruan informacionin dhe e dërgon atë në serverin e faqes kur shfletuesi hyn përsëri.

Si perdoren

(a) cookie të perkohshëm, që qëndrojnë në faqe deri në kohën që përfundon navigimi i vizitorit në faqe

(b) cookie të përhershëm, që mbeten në kartelën e browserit për më shumë kohë (varet nga kohëzgjatja e secilit skedar).

Përdorimi i “cookies” së përkohshëm  (të cilat nuk janë ruajtur përgjithmonë në kompjuterin e përdoruesit dhe fshihen kur shfletuesi është i mbyllur) është projektuar për të (I) lehtësuar navigimin e Faqes dhe përdorimin e aplikacioneve të arritshme nga vete Faqja;  dhe (II) për të marrë informacion statistikor anonim për këtë faqe dhe kontrollin e funksionimit korrekt të saj.

Përdorimi i “cookies” të vazhdueshëm ka për qëllim të ofrojë shërbime të veçanta të kërkuara nga përdoruesi. Për shembull, kur regjistrimi kërkohet me caktimin e ID-ve të përdoruesit dhe fjalëkalimet, përdoruesit janë të lejuar për të zgjedhur t’i ruajnë ato, në mënyrë që të shmangin nevojën e hyrjes në faqe përsëri me fjalëkalime.

Me miratimin e përdoruesit, “cookies” mund të përdoren gjithashtu për të monitoruar numrin e vizitave në /dhe përdorimin e Faqes (të identifikuara dhe/ ose të identifikueshëm nga User ID) si pjesë e ndonjë iniciativave të marketingut te SHKODRANEWS për vizitueshmërinë.

Sigurisht qe është e mundur të vizitoni faqen edhe pa “cookies”. Shumica e shfletuesve pranojn “cookies” automatikisht. Ju mund të shmangni regjistrimin automatik të “cookies” duke zgjedhur opsionin e duhur, duke lexuar ato qe ju propozon shfletuesi. Për më shumë informacion se si të bëni këtë ju mund t’i referoheni udhëzimeve të shfletuesit tuaj. Përmes shfletuesit, ju mund të anuloni në çdo kohë “cookies” që mbeten në hard- drive tuaj.

Zgjedhja e mos pranimit të “cookies” nga browser-i mund ta bëjë më pak të lehtë shfletimin e Faqes ose kufizon përdorimin e aplikacioneve të arritshme nga vete sajti.

TË DHËNAT PERSONALE TË OFRUARA NGA PËRDORUESIT

Editori gjithashtu mbledh të dhëna personale te futura nga përdoruesit në formularin e regjistrimit dhe/ose te komentimit, ose që ofrohen vullnetarisht nga përdoruesit për të marrë pjesë në gara apo ngjarje të organizuara nga sajti, ose për të kërkuar të mira ose shërbime, si dhe të dhënat personale të paraqitura nga ana e përdoruesit me e-mail.

QËLLIMI I TË DHËNAVE

Të dhënat personale të përdoruesve të faqes do të përpunohen vetëm në mënyrën e përshkruar në këtë deklarim dhe në përputhje me dispozitat e aplikueshme të Privacy Policy.

Të dhënat mund t’i nënshtrohen një ose më shumë veprimeve të mëposhtme: mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, konsultimi, përpunimi, modifikimi, seleksionimi, nxjerrja, krahasimi, përdorimi, komunikimi, bllokimi, fshirja dhe / ose shkatërrimi i  të dhënave.

Në përputhje me dëshirën e shprehur nga përdoruesi, përpunimin e të dhënave do të vendosen – sipas rastit – tek një ose më shumë nga qëllimet e mëposhtme:

( A ) autorizimi , kualifikimi dhe / ose personalizimi i aksesit të përdoruesit në zona të ndryshme të sajtit dhe përmbajtjen e tij ;

( B ) ofrimi i shërbimit të kërkuar nga përdoruesit dhe në përgjithësi , të menaxhimit dhe ekzekutimit të kontratave të lidhura me përdoruesit ;

( C ) pjesëmarrja në ngjarjet e organizuara nga EDITORI , të tilla si konkurse ;

( D ) monitorimi dhe rishikimi i aksesit dhe përdorimi i websitit si pjesë e publikimit të iniciativave të marketingut të kompanisë ;

( E) ekzekutimi dhe menaxhimi i aktiviteteve promovuese dhe të marketingut , duke dërguar komunikimet komerciale dhe materialin publicitar , gazeta , këto aktivitete do të kryhen nëpërmjet përdorimit të komunikimeve elektronike (të tilla si faks , e-mail ) ;

( F ) të kryejnë vëzhgime të tregut dhe analiza ose përkufizim të profilit të përdoruesit, zakonet e përdoruesit, ose zgjedhjet e tij; këto aktivitete do të kryhen nëpërmjet përdorimit të komunikimeve elektronike (të tilla si faks , e-mail ) ;

( G ) përmbushja e detyrimeve ligjore, rregulloreve që rrjedhin nga legjislacioni i BE-së ose që rezultojnë nga udhëzimet e lëshuara nga autoritetet publike ose mbikëqyrëse .

METODA E TRAJTIMIT

Të dhënat do të përpunohen në përputhje të plotë me parimet e konfidencialitetit, paanësisë, domosdoshmërise, ligjshmërisë dhe transparencës me Kodin Privacy.

Përpunimi i të dhënave do të kryhet kryesisht përmes përdorimit të mjeteve elektronike, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

Masat e duhura të sigurisë janë marre për të parandaluar humbjen e të dhënave, përdorimin jo korrekt ose te paligjshëm dhe qasje të paautorizuar ndaj tyre.

Të dhënat do të mbahen për një periudhë kohe jo më të gjatë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat janë grumbulluar ose përpunuar më pas.

NATYRA E DETYRUAR OSE JO E KONFIRMIMIT TË TË DHËNAVE

Dhënia e informacioneve të caktuara nga ana e përdoruesit duhet, sipas rastit, për të fituar qasje në zonat e kufizuara të faqes ose për të marrë pjesë në rubrika te posaçme, ose për të përfituar shërbimet e kërkuara.

Sigurimi i të dhënave për të gjitha qëllimet e tjera të përmendura në paragrafin 2 më lart (për shembull, për qëllime marketingu ose për të monitoruar përdorimin e Faqes ose për qëllime të profilizimit) është opsionale dhe nuk ka, për këtë arsye, asnjë pengesë për qasjen në sajt.

KOMUNIKIMI DHE SHPERNADRJA E TE DHENAVE

Për të arritur qëllimet e përmendura në paragrafin 2 më lart, dhe brenda kufijve të asaj që është e domosdoshme, të dhënat mund të sillen në vëmendjen e punonjësve ose të punësuarit në bazë të publikimit dhe brenda kufijve të detyrave dhe përgjegjësive të caktuara për të njëjtën gjë.

Mund te vihen ne dijeni edhe për kategoritë e personave që kryejnë veprimtari të lidhura me ShkodraNews për të kryer aktivitetet e mësipërme, brenda kufijve dhe sa është e domosdoshme dhe në përputhje me qëllimet e përcaktuara në paragrafin 2 më sipër. Të përfshira në këto kategori, edhe ata  që angazhohen në mbështetje të përdoruesit, menaxherët e teknologjisë së informacionit dhe menaxherët e logjistikës.

Të dhënat nuk do te bëhën në asnjë rast pjese e përhapjes se tyre.

TË DREJTAT E PËRDORUESVE NJOHUR NGA PRIVACY POLICY

Si palë e interesuar, ju mund të ushtroni të gjitha të drejtat e përcaktuara në nenin 7 të Kodit Privacy. Këto të drejta mund të ushtrohen në mënyrën e përcaktuar në nenin 9 të Kodit. Në veçanti, ju lutem vini re se, duke kontaktuar Titullarin, ju do të keni të drejtë të:

A) – të merrni konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave personale në lidhje me të , edhe nëse nuk jeni regjistruar ende, dhe komunikimin e tyre në formë të kuptueshme ;

( B )-  për të marrë informacion në lidhje me (I) origjinën e të dhënave ; ( II ) qëllimet dhe metodat e trajtimit ; ( III ) logjikën qe aplikohet në rastin e trajtimit me ndihmën e instrumenteve elektronike ; (IV ) identitetin e kontrolluesve, dhe ( V ) subjektet apo kategoritë e subjekteve të cilëve të dhënat personale mund t’u komunikohen ose të cilët mund të vihen ne dijeni rreth tyre si menaxherët apo përpunuesit ;

C )- për të marrë : (I) përditësimin , korrigjim ose kur për këtë ka interes, integrimin e të dhënave ; dhe (II ) anulimin, transformimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në mënyrë të paligjshme, duke përfshirë të dhëna ruajtja e të cilave është e panevojshme për qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur ose përpunuar më pas ; ( III ) njoftime se operacionet e përmendura në pikat (I) dhe ( II ) janë marrë në konsideratë, edhe sa i takon përmbajtjes se tyre, për ata të cilëve të dhënat u ishin komunikuar ose shpërndarë , përveç rastit kur kjo kërkesë do të jetë e pamundur, për shkak të mbrojtjes se të dhënave.

D )- për të kundërshtuar, tërësisht ose pjesërisht: ( I) për arsye legjitime për përpunimin e të dhënave, edhe në qoftë kjo vetëm me qëllim mbledhjen e tyre; dhe (II) për përpunimin e të dhënave për qëllime të dërgimit të materialeve reklamuese ose shitjen e drejtpërdrejtë ose për kryerjen e hulumtimit të tregut .

Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja sipas nenit 7 të Kodit Privacy, duke njohur listën e plotë dhe të përditësuar të përpunuesit të të dhënave, duke dërguar një letër dhe/ose e-mail me postë në adresën: [email protected]