“Tërbohet” Voltana, hap tenderin më të rëndësishëm për Shkodrën me afat deri në vitin 2023

Prej muajsh Shkodres i ka skaduar kontrata e pastrimit dhe bashkia e qytetit ka heshtur, duke vepruar në hije mbi mënyrën se si do të realizohet kontrata e re. E në fakt siç e ka kthyer në praktikë, Voltana Ademi vijon ta anashkalojë këshillin bashkiak, kur bëhet fjalë për tendera apo kontrata që nga pas kanë edhe para, e përfitime të tjera. Edhe për pastrimin, ajo ka ndjekur këtë strategji, por duke shkuar me shikimin shumë më larg sesa mund të ishte menduar.

Jo pak por tenderin për pastrimin e Shkodres e ka hapur me afat deri në 2023, pra me pak fjalë Voltana Ademi duke marrë një vendim sipas kapriçove të saj, pa asnjë konsultë edhe për mandatin e kryebashkiakut tjetër.

Shkodranews ka siguruar të plotë dokumentacionin dhe mënyrën se si i ka ndarë lotet, vitet dhe shumat e përcaktuara për secilin vit. Objekti i kontratës:” Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër” i ndare ne lote:

Loti i I-re”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore” Loti i II-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore” Loti i III-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perendimore” .

Fondi limit: 816 milion e 013 mije e 493 lekë pa TVSH financuar për 5 vite buxhetore i ndare sipas loteve:
Loti i I-re”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore” me fondin limit prej 605 616 815 leke pa tvsh per 5 vite buxhetore e detajuar si me poshte:

Viti I (2019) – fondi limit prej: 121 123 363 (Njeqind e njezet e njemilion e njeqind e njezet e tremije e teteqind e gjashtembedhjete) lekë pa TVSH

Viti II (2020) – fondi limit prej 121 123 363 (Njeqind e njezet e njemilion e njeqind e njezet e tremije e teteqind e gjashtembedhjete) lekë pa TVSH Viti III (2021) – fondi limit prej 121 123 363 (Njeqind e njezet e njemilion e njeqind e njezet e tremije e teteqind e gjashtembedhjete) lekë pa TVSH Viti IV (2022) – fondi limit prej 121 123 363 (Njeqind e njezet e njemilion e njeqind e njezet e tremije e teteqind e gjashtembedhjete) lekë pa TVSH Viti V (2023) – fondi limit prej: 121 123 363 (Njeqind e njezet e njemilion e njeqind e njezet e tremije e teteqind e gjashtembedhjete) lekë pa TVSH.

Loti i II-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore” me fondin limit prej 101 121 392 (Njeqind e njemilion e njeqind e njezet e njemije e treqind e nentedhjete e dy) leke pa tvsh per per 5 (pese) vite buxhetore e detajuar si me poshte:

Viti I (2019) – fondi limit prej: 20 224 278 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti II (2020) – fondi limit prej 20 224 278 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti III (2021) – fondi limit prej 20 224 278 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti IV (2022) – fondi limit prej 20 224 278 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti V (2023) – fondi limit prej 20 224 278 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Loti i III-te”Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perendimore” me fondin limit prej 109 275 286 (Njeqind e nentemilion e dyqind e shtatedhjete e pesemije e dyqind e tetedhjete e gjashte) leke pa tvsh per 5 (pese) vite buxhetore e detajuar si me poshte:

Viti I (2018) – fondi limit prej: 21 855 057 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti II (2019) – fondi limit prej 21 855 057 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti III (2020) – fondi limit prej 21 855 057 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti IV (2021) – fondi limit prej 21 855 057 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Viti V (2022) – fondi limit prej 21 855 057 (Njezetmilion e dyqind e njezet e katermije e dyqind e shtatedhjete e tete) lekë pa TVSH

Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Shkoder me anë të VKB Nr.85,datë 26.12.2017 “Për Miratimin e Buxhetit te vitit 2018 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm perfundimtar 2018-2020 te Bashkise Shkoder”./ShkodraNews

Lexo edhe: